นครพนมประกาศ..ล็อกดาวน์จังหวัดช่วงสงกรานต์ไปตลอดทั้งเดือน มีผล 13-30 เมษายน 2563 #รีวิวอีสาน reviewesan.com

นครพนม คุมเข้ม.! ป้องกัน “ไวรัสโคโรนา 2019”
ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออก/ข้ามเขต มีผล 13 เม.ย.นี้

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงพบผู้ป่วยอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกรุงเทพมหานคร – ปริมณฑล และในอีกหลายจังหวัดทางภาคใต้และภาคตะวันออก กอปรกับกำลังจะเข้าเทศกาลสงกรานต์ ถึงแม้จะไม่ใช่วันหยุดแต่มีการคาดการณ์กันว่าจะมีคนเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งจะทำให้การแพร่เชื้อของโรคขยายเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งความเสียหายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการระงับยับยั้งความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครพนม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงเสนอคำสั่งห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายเป็นกรณีไป

สำหรับผู้ที่จะได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้ กรณีเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายในท้องที่ที่ด่านตรวจคัดกรองตั้งอยู่ กรณีเดินทางออกจากเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย ในท้องที่ที่ผู้ขออนุญาตมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า – ออก พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อพิจารณาให้บุคคลนั้นเดินทางเข้า – ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ ๑) และ (ฉบับที่ ๒) และต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ที่มา งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม