เปิดเเน่นอนเเล้วจ้าาา TCDC Khon Kaen หรือ "ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น" Thailand Creative & Design Center เปิดเป็นทางการ 20 มีนาคม 2563  #รีวิวอีสาน #รีวิวขอนแก่น #รีวิวมข reviewesan.com

TCDC Khon Kaen หรือ “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น” Thailand Creative & Design Center

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นที่มาของการขยายบทบาทของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) มายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรูปแบบการเปิดสาขาศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ : Thailand Creative & Design Center (TCDC) ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค และเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่ บุคลากรสร้างสรรค์ (Creative People) ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business) และพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Place)

TCDC ขอนแก่น จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นสาขาแห่งที่สองจากสาขาแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่ให้บริการองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะนักสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจัดตั้ง TCDC ขอนแก่น ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ด้วยรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นสำคัญอย่างไม้ไผ่มาใช้ในการตกแต่ง TCDC ขอนแก่น ให้บริการใน 3 ส่วนหลัก ดังนี้

  • ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์แหล่งรวมความรู้และฐานข้อมูล  เพื่อการพัฒนานักสร้างสรรค์ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย งานนิทรรศการและกิจกรรมการบรรยายจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ บริการเหล่านี้จะเป็นส่วนเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาออกแบบ ศิลปะและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 46 คณะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ประกอบการ SME กว่า 80,000 ราย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง
  • ศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน แหล่งรวมฐานข้อมูลวัสดุจากทั่วโลกและวัสดุท้องถิ่นอีสานเพื่อการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ ผ้าทอ ไม้ไผ่ เครื่องโลหะและดินเผา นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตวัสดุท้องถิ่นของไทยได้มีโอกาสเผยแพร่สู่ตลาดโลก ผ่านช่องทางเครือข่ายฐานข้อมูลวัสดุในต่างประเทศ
  • ศูนย์พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดการเชื่อมต่อกับภาคการผลิตจริง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและโครงการบ่มเพาะธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบบริการ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกลุ่มภาคการผลิต ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการ SME กว่า 80,000 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 1,300 ราย

นิทรรศการ LOOK ISAN NOW : ลูกอีสานวันนี้
วันที่ 20 มีนาคม – 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 19.00 น. ที่ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 TCDC ขอนแก่น (เข้าชมฟรี)

Empowering ISAN: คิด สรรค์สร้าง เศรษฐกิจอีสาน

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชื่อในศักยภาพที่มีอยู่ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสินทรัพย์และวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เช่นเทศกาลประเพณีอาหารดนตรีงานศิลปะงานสถาปัตยกรรมและทรัพยกรธรรมชาติเสมือนขุมทรัพย์ที่ต้องการแรงสนับสนุนและเชื่อมต่อในการขยายความสามารถในมิติต่างๆตั้งแต่ระดับพื้นที่ชุมชนภาคธุรกิจผู้ประกอบการจนถึงทักษะฝีมือของคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดงาน Empowering ISAN: คิด สรรค์สร้าง เศรษฐกิจอีสานในครั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น: Thailand Creative & Design Center (TCDC Khon Kaen)และเป็นกิจกรรมนำร่องที่นำเสนอภารกิจของสำนักงานฯโดยการทำงานต่อยอดสร้างเครือข่ายในการสำรวจและค้นหาสินทรัพย์อีสานร่วมกับคนในพื้นที่ตั้งแต่ชุมชนกลุ่มนักสร้างสรรค์ภาคธุรกิจองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในด้านต่างๆดังนี้

ศักยภาพของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์กระบวนการในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ อย่างเช่น กลุ่มชาวนาไทอีสาน กลุ่มสกลเฮ๊ด ที่พลิกงานหัตกรรมของอีสานสู่สากล  

ความหลากหลายของทรัพยากรและวัฒนธรรม ภาพความกันดารของอีสานถูกลบล้างไปด้วยการค้นพบความอุดมสมบูรณ์ใหม่ อย่างเช่น เกลือสินเธาว์ ที่มีคุณสมบัติดีสำหรับการปรุงและเป็นส่วนผสมของความงาม รวมถึงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของชาวอีสานในด้านความบันเทิงที่สามารถนำมาแปรเป็นผลงานสร้างสรรค์ทั้งดนตรี ภาพยนตร์ 

โอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งที่จะเชื่อมตลาดจากกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ตั้งแต่ประเทศจีน ลาว เวียดนามและกัมพูชา มาใกล้กับอีสานมากขึ้น 

ในการจัดแสดงสินทรัพย์และโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นนี้  เป็นเนื้อหาสำคัญในการจัดทำกิจกรรมของ TCDC ขอนแก่น เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและการต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

ข้อมูล TCDC ขอนแก่น

เปิดให้บริการ วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30 – 19.00 น.
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 2 ชั้น ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก A49 มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณกว่า 1,800 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น

  • ชั้นหนึ่ง : พื้นที่จัดกิจกรรมบริเวณใต้อาคาร ห้องนิทรรศการขนาด 180 ตารางเมตร และห้องออดิทอเรียมขนาด 70 ที่นั่ง
  • ชั้นสอง : พื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องสมุดขนาด 110 ที่นั่ง และส่วนบริการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลออนไลน์ ศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน ห้องประชุมกลุ่มย่อย

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ย่านกังสดาล) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทร 0-4300-9389 ต่อ 400 
E-mail: [email protected] 
www.facebook.com/TCDCKhonKaen

ติดตาม #รีวิวอีสานได้ทุกช่างทาง Social Network