Creative Career 2019 - Khon Kaen วันที่ 7 - 8 ส.ค. 2562
#รีวิวอีสาน reviewsan.com

Creative Career 2019 – Khon Kaen
7 – 8 Aug 2019
TCDC Khon Kaen

Creative Career 2019
ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์
.
ท่ามกลางหุ่นยนต์ เครื่องจักรและดิจิทัลที่มีบทบาทในการผลิตและชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้หลายอาชีพต้องหมดความสำคัญลง แต่สำหรับ “นักสร้างสรรค์” แล้ว นอกจากจะไม่ถูกทดแทนง่ายๆ แต่ยังถูกมองเป็นอาชีพที่โดดเด่นในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและและพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ ในการจะก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพสร้างสรรค์นั้น แม้ว่าการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาจะช่วยปูพื้นฐานความรู้สร้างสรรค์ในแต่ละสาขาแล้ว แต่การเลือกที่จะเป็นนักสร้างสรรค์ในสาขาและรูปแบบไหนนั้น ยังจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านทักษะและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของวงการสร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ 
.
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงได้จัดโครงการ Creative Career 2019 ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการก้าวสู่อาชีพนักสร้างสรรค์ โดยในปี 2562 นี้ นำเสนอภายใต้ธีมที่ชื่อว่า “Young เวิร์ค” เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับการเป็นนักสร้างสรรค์ในยุคใหม่ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องเผชิญจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกอย่างเช่น เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตึงเครียด และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว 
.
กิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1. CREATIVE TALK – การบรรยายที่สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มอาชีพสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด 
2. CREATIVE WORKSHOP – การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ กระบวนการคิดและการทำงานที่จำเป็นต่อเส้นทางการทำงานสร้างสรรค์ เพื่อฝึกทักษะก่อนเข้าสู่การทำงาน
3. CREATIVE JOB CLINIC -การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อไขข้อสงสัยหรือให้คำแนะนำอย่างตรงประเด็น

Creative Career 2019 - Khon Kaen วันที่ 7 - 8 ส.ค. 2562

ระยะเวลาจัดกิจกรรม
– ภาคเหนือ : 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
– เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : 3-4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) : 7-8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://web.tcdc.or.th/th/Projects/Detail/Creative-Career-2019